top of page

รู้จักMusic Marketing ทำการตลาดด้วยเสียงเพลง

ทำไมถึงควรติดตั้ง SEO.jpeg

Music Marketing หรือการทำการตลาดด้วยเสียงเพลงหรือเสียงดนตรี เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่พบเห็นได้บ่อยตามสื่อต่างๆ โดยมีจุดประสงค์เพื่อโปรโมทสินค้าหรือบริการต่างๆ

ให้คนจดจำแบรนด์ (Brand Awareness) ได้ง่ายยิ่งขึ้น และทำให้ผู้บริโภคจดจำและมีความรู้สึกคล้อยตามจากการโน้มน้าวเชื้อเชิญจาก Music Marketing

นอกจากนี้ Music Marketing ยังใช้เพื่อส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของยอดขายและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงลูกค้าอีกด้วย ซึ่ง Music Marketing ก็มีรูปแบบที่ต่างกันไปตามตัวตนของสินค้าหรือแบรนด์ต่างๆค่ะ

bottom of page