top of page

Bandwidth คืออะไร

ทำไมถึงควรติดตั้ง SEO.jpeg

Bandwidth หรือ แบนด์วิธ คืออัตราความเร็วในการเชื่อมต่อหรือส่งข้อมูลผ่านตัวกลางไปยังอีกสถานที่หนึ่ง เป็นการวัดความเร็วของข้อมูลที่สามารถส่งผ่านการเชื่อมต่อแบบมีสายและไร้สาย คิดเป็น Mb/s หรือ Kb/s

รู้หรือไม่? สายใยแก้วถือว่าเป็นสายที่ดีที่สุดในการส่งข้อมูล เพราะจะทำให้แบนด์วิดท์มีอัตราการส่งข้อมูลที่สูงขึ้นมากกว่าตัวกลางประเภทอื่น

bottom of page